ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ 902 Civil Police Constable (CPC) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

Civil Police Constable

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 

902

Civil Police Constable

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಪುರುಷ  ಹುದ್ದೆಗಳು 

902

Civil Police Constable

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ 902 Civil Police Constable (CPC) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ 

Civil Police Constable

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ 902 Civil Police Constable (CPC) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ 

Civil Police Constable

2nd Provisional Select List

Civil Police Constable

2nd Provisional Select List

Civil Police Constable

2nd Provisional Select List ನೋಡಲು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ