ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು?  (A) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್   ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ   (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  ( ಸಿ)  ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ)ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್        ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? (A) ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ  ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್           ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? (A) ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್           ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

1919 ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು?  (A) ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್             ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? (A) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್            ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (A) ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್              ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? (A) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್         ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

1946 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? (A) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್              ಉತ್ತರ . ಎ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  

1946 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? (A) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿ) ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿ) ಸಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್              ಉತ್ತರ . ಎ