ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿ 2022 

ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 

ಹುದ್ದೆಯ  ಹೆಸರು 

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ 

ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ 

20 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ  - ಕರ್ನಾಟಕ 

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ  - ಕರ್ನಾಟಕ 

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರಮುಖ  ದಿನಾಂಕಗಳು 

ಜೂನ್ 28, 2022 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 

ಪ್ರಮುಖ  ದಿನಾಂಕಗಳು 

ಜುಲೈ 27, 2022 

ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ