ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ 

ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ 

ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ 

ರೋಗದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು 

ರೋಗದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 37.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಏಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 37.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಏಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 37.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಏಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Aids Day Theme 2022    "Equalize"

Aids Day Theme 2022    "Equalize"

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿರಿ ...

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿರಿ ...