ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ | 2nd PUC Political Science Chapter 3 Question answer in Kannada

ಆಡಳಿತ ಎಂದರೇನು ?  ಸರಕಾರ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಡಳಿತ. ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಪದಗಳು ಯಾವುವು ?  ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಭಾಷೆಯ ' Ad ' ಮತ್ತು ' Ministiare ಎಂಬ ಪದಗಳು Administration - ಆಡಳಿತದ ಮೂಲ ಪದಗಳು 

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ?   ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು .  ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ?  ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು .  ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ?  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

CAT ವಿಸ್ತರಿಸಿ ? ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ - Central Administrative Tribunal. KAT ವಿಸ್ತರಿಸಿ .  ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ Karnataka Administrative Tribunal. UPSC ವಿಸ್ತರಿಸಿ .  ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ Union Public Service commission.

KPSC ವಿಸ್ತರಿಸಿ .  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ - Karnataka Public Service commission . JPSC ವಿಸ್ತರಿಸಿ .  ಜಂಟಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ joint public Service commission. IAS ವಿಸ್ತರಿಸಿ . ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳುindian administrative Services.

IPS ವಿಸ್ತರಿಸಿ .  ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳು indian police Services. KAS ವಿಸ್ತರಿಸಿ .  ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳು - karnataka administrative service.

ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ?  ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ?  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ